Rajoniniai ir respublikiniai projektai

2024 m. vasario mėnesį vyko Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ inicijuotas  patirties pasidalinimas tarp Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų „ Pokyčio galia vaikų ugdymo(si) kokybei“.  Siekiant skatinti ikimokyklinių ugdymo įstaigas keistis, atsinaujinti ir imtis iniciatyvos gerinant vaikų gebėjimų ugdymą bei tobulinant mokyklos veiklą, 15 Kauno r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų ir direktorių pavaduotojų ugdymui, pasidalino parengta medžiaga apie inicijuotą ir įgyvendintą pokytį, kuris turėjo pridėtinės vertės  gerinant ugdymo procesą ir vaikų  gebėjimų ugdymui(si).

Metodinis leidinys: Pokyčio galia ugdymosi kokybei 2024 (1)

Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 7 d. iki gruodžio mėn. 20 d. Kauno r. Raudondvario lopšelis – darželis ,,Riešutėlis” organizavo ir įgyvendino respublikinį ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pilietiškumo ugdymo ir STEAM projekto „Kuriu STEAM grupės valstybę: Sumaniai, Tvariai, Empatiškai, Atsakingai, Meniškai”. Projekto tikslas – ugdyti vaikų pilietinį sąmoningumą ir informacinį-vizualinį mąstymą, taikant STEAM metodą. Prie projekto prisijungusių įstaigų mokytojos su ugdytiniais organizavo veiklas kurdami savo grupės valstybes, kurių aprašymai ir nuotraukos sudėtos knygoje “Kuriu STEAM grupės valstybę”.
https://online.flippingbook.com/view/816563375/

2023 m. balandžio mėnesį vyko respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų projektas „Ti ti ta ti ti ta –štai kokia graži kalba” , skirtas ankstyvosios kalbos prevencijai.  Projekto tikslas – ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus taikant fonetinės ritmikos ir perkusijos metodus. Džiugu, kad į projektą įsitraukė 35 švietimo pagalbos specialistai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai , kurie siekdami kalbinių gebėjimų skatinimo ir lavinimo ankstyvajame amžiuje, kūrė ar naudojo sukurtus ritminius žaidimus. Vaikai, įtvirtindami garsų, žodžių tarimą, deklamavo, dainavo trumpas ritmiškas daineles, šoko gestais imituodami veiksmus, kartodami ketureilius, stengdamiesi suderinti kūno judesius kartu su ritminiu deklamavimu. Vaikams žaismingų ritminių žaidimų atlikimas sukėlė ne tik džiugių emocijų , bet lavino motoriką, dėmesį, atmintį, kalbos ritmo pajautimą. Savo patirtimi ir kūryba pasidalino ir mokytojai bei specialistai, atsiųsdami veiklų vaizdo įrašus į uždarą socialinio tinklo „Facebook“ grupę. Sukurtas ritminių žaidimų katalogas:

Nuoroda

Projektą organizavo Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis” logopedės Edita Katelienė ir Rasa Memėnė, Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis” logopedė Rūta Ordienė, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” logopedės Jurga Legienė, Aistė Urbaitienė , Kauno rajono švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. Projektą koordinavo: Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis” direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė; Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis” direktorės pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė, Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė” direktorė Odeta Černiauskienė.

2022 m. lapkričio 2 – 30 dienomis Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” meninio ugdymo mokytoja Agnė Vaitonė organizavo respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių psichinės sveikatos saugojimo projektą  „ATSIPALAIDAVIMO VALANDĖLIŲ GALIA“. Projekto tikslas – siekti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojos taikytų atsipalaidavimo priemones ugdytinių veikloje, siekiant geresnės ugdytinių psichinės sveikatos ir ugdymosi rezultatų. Projektas skirtas atkreipti dėmesį į vaikų emocinės ir psichinės būsenos gerinimą veiklos metu, panaudojant atsipalaidavimo pratimus, muziką, riminius žaidimus, kvėpavimą siekiant atrasti priėjimą prie vaiko psichinės būsenos, per atsipalaidavimą, taip kuriant saugų ir emociškai stabilų ugdymo procesą. Kasdieniame gyvenime psichologinė atmosfera formuoja vaiko ateitį. Tai gali prasidėti nuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  emocinio ir psichologinio užtikrinimo  ugdymo procese naudojant  atsipalaidavimo veiklas ugdymo procese. Prie projekto prisijungusios šalies meninio ugdymo mokytojos pasidalino vaikų atsipalaidavimą skatinančiomis veiklomis.

https://1drv.ms/v/s!AkMW317NZy1F1S1flf60vtsQJai8?e=D0mTdN

2021 m. balandžio 4-12 dienomis  Raudondvario lopšelio – darželio “Riešutėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Žičkevičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė inicijavo ir organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės velykinių kūrybinių darbų fotografijų parodą „Velykų dovanėlė krikšto mamai“.

PROJEKTO AKTUALUMAS

Atgimstanti gamta dažniausiai ir žmonėse atgaivina gyvenimo džiaugsmą. Nors labiausiai laukiama pavasario šventė yra Velykos, nereikėtų pamiršti ir kitos, ne mažiau nuotaikingos šventės – Atvelykio, kuri liaudyje dar yra vadinama mažosiomis arba vaikų Velykėlėmis. Atvelykio šventės tradicijos itin artimos pačioms Velykoms. Ypač akcentuojama, kad šią dieną krikštatėviai turėtų aplankyti savo krikšto vaikus, atnešti jiems lauktuvių margučių arba keptų skanėstų. Velykėlės – ne tik simbolizuoja velykinės savaitės pabaigą, bet ir skatina atnaujinti primirštus giminystės ryšius. Minint vaikų Velykėles siekiama suteikti vaikams pažinimo, kūrybos ir bendrystės džiaugsmą, gilinti vaikų supratimą apie šventės tradicijas bei papročius.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus domėtis Atvelyko tradicijomis, papročiais.

Uždaviniai:

2.1. Supažindinti vaikus su vaikų Velykėlių tradicijomis, papročiais;

2.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėveliais;

2.3. Dalintis kūrybinėmis idėjomis;

2.4. Skatinti vaikuose iniciatyvumą, kūrybingumą, tradicijų puoselėjimą.

  PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI

Projekto įgyvendinimo metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei mokytojos puoselėdami vaikų Velykėlių tradicijas ir papročius nuo 2021 04 01 iki 2021 04 12 savarankiškai pasirinkę kūrybines medžiagas ir atlikimo techniką kūrė Velykų dovanėlę krikšto mamai. Projekto dalyviai fotografavo kūrybinius darbelius ir juos pateikė  parodai.

Iš viso projekte dalyvavo 52 ugdymo įstaigos. Respublikinei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės velykinės kūrybinių darbų fotografijų parodai „Velykų dovanėlė krikšto mamai“ kūrybinius darbelius pateikė 76 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojos. Siekiant pasidžiaugti ir pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, iš parodos dalyvių atsiųstų nuotraukų buvo sukurtas filmukas ,,Velykų dovanėlė krikšto mamai“.

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2021/04/Velyku-dovanele-kriksto-mamai.mov

2020. 06.08 -06.30 Raudondvario lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vaida Marcinkevičienė ir neformaliojo (kūno kultūra) ugdymo mokytoja Rūta Tamošiūnienė inicijavo ir organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų aktyvių-pažintinių veiklų projektą ,,Lauko žaidimai“.

PROJEKTO AKTUALUMAS

Lauko žaidimų nauda vaikams yra didžiulė, todėl svarbu, kad vaikai reguliariai ir naudingai leistų laiką lauke. Deja, lauko žaidimai, kurie anksčiau buvo savaime suprantama mažų vaikų gyvenimo dalis, šiandien vis dažniau yra nepelnytai pamirštami bei pakeičiami laiku prie televizoriaus ar kompiuterio. Vis dažniau pastebima, kad vaikų praleidžiamo laiko lauke mažėja – ypač šaltuoju ir tamsiuoju metų laiku. Tyrimai rodo, kad laikas lauke – gyvybiškai būtinas jei norime, kad vaiko raida būtų visavertė. Remiantis tyrimais įrodyta, kad vaikai, kurie daug laiko leidžia lauke, pasižymi geresne psichine, fizine, emocine sveikata. Vaikai, kurie leidžia laiką gamtoje, geba geriau koncentruotis, taip pat, natūrali gamta skatina socialinę, emocinę ir kognityvinę raidą.  Prasmingas žaidimas lauke sąlygoja didesnį vaikų kūrybiškumą, laisvumą, vaiką supa ramesnė, įvairesnė, netradicinė aplinka. Lauke vaikams smagu išdykauti, lauke vaikai mokosi pažinti juos supantį pasaulį – žaisdami bei eksperimentuodami su smėliu, vandeniu, gėlių žiedais, šakelėmis ir kitomis gamtinėmis priemonėmis vaikai gali patirti daug naujų, neatrastų dalykų. Gamtinė aplinka, taip pat vaikus  aktyviai skatina kelti ir spręsti įvairias problemas, pajausti santykį su gamta. Lauko erdvė leidžia vaikams patenkinti paprastus, tačiau labai svarbius vaikų poreikius: judėjimo, lytėjimo, patyrimo, eksperimentavimo.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – bendradarbiaujant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skatinti vaikų  aktyvių-pažintinių veiklų organizavimą bei įgyvendinimą lauko aplinkose.

Uždaviniai:

1.Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalintis gerąja patirtimi organizuojant aktyvias, pažintines vaikų veiklas – žaidimus lauke.

  1. Ieškoti ir pritaikyti naujas, netradicines, vaikams patrauklias, pažintines veiklos formas lauko aplinkoje.
  2. Organizuojant vaikų veiklas lauke lavinti vaikų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, tyrinėjimo, aplinkos pažinimo srities pasiekimus.

4.Skatinti teigiamas vaikų emocijas, potyrius aktyviai žaidžiant, kuriant lauke.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI

Projekto įgyvendinimo metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kiti specialistai  nuo 2020. 06.08 -2020.06.30 organizavo ir su vaikais įgyvendino įvairias aktyvias (sportines, judriųjų žaidimų ir kt.), kūrybines (žaidimai su smėliu, vandeniu, augalais, akmenukais ir kita gamtine medžiaga ir kt.), dailės (piešimas ant takų, ant medžio lapų ir kt.)  ar kitas veiklas lauke. Projekto dalyviai fiksavo vaikų  ugdymosi lauke akimirkas ir pateikė veiklų nuotraukas, nuotraukų koliažus, trumpus veiklos lauke aprašymus.

Iš viso projekte dalyvavo 38 ugdymo įstaigos. Respublikiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aktyvių-pažintinių veiklų projektui ,,Lauko žaidimai“ metodines idėjas įgyvendino bei jų akimirkas ir aprašymus pateikė 77  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai bei kiti specialistai. Iš visos projektui pateiktos dalyvių medžiagos parengta respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų aktyvių-pažintinių veiklų projekto ,,Lauko žaidimai“ metodinių idėjų įgyvendinimo akimirkų ir aprašymų knyga PDF formatu.

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2020/10/Projekto-Lauko-žaidimai-metodinis-leidinys-2020.3-1.pdf

2020.04.06-2020.05.29 įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Marcinkevičienė  inicijavo ir organizavo  rajoninį nuotolinio ugdymo projektą-konkursą ,,Mūsų žalieji kampeliai“. Projektas vykdytas ir įgyvendintas karantino laikotarpiu, nuotolinio ugdymo metu, vaikus ugdant namuose. Projekto-konkurso įgyvendinimu siekėme:

1.Bendradarbiaujant su Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tėveliais  skatinti ugdytinius domėtis įvairiais augalais, jų auginimo ypatybėmis.

2.Supažindinti vaikus su pagrindinėmis augalų dalimis (šaknis, stiebas, lapai, žiedas).

3.Supažindinti vaikus su šviesos, šilumos, vandens įtaka augalų augimui.

4.Ugdyti  vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą.

5.Ugdyti vaikų gebėjimus veikti netradicinėje aplinkoje arba veikti su netradicinėmis priemonėmis.

6.Skatinti Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekto  įgyvendinimo metu, tėveliai su vaikais namuose kūrė įvairias žaliąsias-edukacines erdves, įgyvendino netikėtas sodininkystės, daržininkystės -idėjas tiek namuose, tiek lauke – soduose, gėlynuose, daržo lysvėse. Gražiausios veiklų idėjos buvo užfiksuotos nuotraukose ar nuotraukų koliažuose atrinktos 5-ios įdomiausios, originaliausios. 5 autorių pateiktos veiklų nuotraukos apdovanotos diplomais ir smulkiomis sodininkystės dovanėlėmis.

Projekto ,,Mūsų žalieji kampeliai“ nugalėtojai:

Sofia Kijanskaitė- Garliavos lopšelis-darželis ,,Obelėlė“.

Liepa Žiūkaitė – Raudondvario lopšelis-darželis

Vakaris Kalkauskas – Raudondvario lopšelis-darželis

Dovydas Bacevičius – Rokų mokykla-darželis

Augustė Kukenė – Rokų mokykla-darželis

PROJEKTAS ,,MŪSŲ ŽALIEJI KAMPELIAI

202o m. kovo mėnesį vyko rajoninis projektas “Seku seku pasaką”. Projektą organizavo darželio logopedė Edita Katelienė kartu su kitų rajono darželių logopedėmis. Projekto tikslas – ugdyti ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kūrybiškumą, skatinti saviraišką. Ugdytiniai, pasitelkdami vaizduotę, savo asmeninę patirtį, kūrė pasakas ir jas iliustravo. Iš atrinktų pačių originaliausių pasakų sukurta elektroninė knyga. Sveikiname Gretą Buckaitę, kurios pasaka pateko į šią knygą. Smagaus skaitymo!

https://www.calameo.com/books/00623042097d05fa9c2a5?authid=lkfVgk3YAswh

Lietingą 2019 m. gegužės 17 d. rytmetį į Vilkijos lopšelį-darželį ,,Daigelis“ susirinko daug vaikučių iš Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Vyko tradicinė Kauno r. muzikinė-meninė šventė ,,Nors esi maža, bet esi didi“, skirta Vietovardžių metams paminėti.  Šventės tikslas – ugdyti vaikų ir ikimokyklinių įstaigų bendruomenių pilietiškumą, kūrybiškumą, kryptingą laisvalaikio praleidimą, asmenybės tobulėjimą. Šioje šventėje dalyvavo ir trys l./d. “Riešutėlis” ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja Agne Simutyte. Šventė prasidėjo svečių sveikinimo žodžiais ir ir rateliu “Graži mūsų šeimynėlė”. Dainelėje “Jorė žemę atrakino” gausus būrys vaikų iš Kauno rajono darželių pasiėmę į rankas varpelius nuotaikingai vijo lietaus debesis. Tarp dainelių vaikai kartu su garsiuoju Vilkijos vilku darė mankštą ir bandė įminti mįsles. Šventės pabaigoje visi vaikai gavo dovanėles ir į dangų paleido įvairiaspalvius balionus.

    

2019-04-01 – 2019-05-10 dienomis Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis”vykdė respublikinį meninės ir emocinės raiškos projektą “Šiltais jausmais pražydo tvoros”. Projekto tikslas pabudinti jaunų širdelių šiltus jausmus gamtai, jos grožiui, teikti žinių ekologiniam supratimui. Prie įstaigos organizuojamo projekto prisijungė Lietuvos ikimokyklinės įstaigos, pasipuošdamos tvoras neapsakomo grožio gėlėmis. Su siunčiamomis nuotraukomis gavome padėkos žodžius apie prasmingą veiklą su vaikais, šiltus linkėjimus, ir širdį užliejančias teigiamas emocija. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

https://youtu.be/AgA_LRk8RQE

2019 m. balandžio 25 dieną vyko rajoninės ikimokyklinio amžiaus vaikų plaukimo šventė-varžytuvės ,,Greitosios kojytės“. Į šventę-varžytuves atvyko ugdytiniai iš penkių Kauno rajono ugdymo įstaigų. Varžytuves pravedė povandeninio plaukimo sporto meistrė, plaukimo instruktorė, mokytoja metodininkė Rūta Tamošiūnienė. Varžytuvių tikslas – ugdyti saugaus elgesio vandenyje ir plaukimo įgūdžius, skatinti vaikus sportuoti ir stiprinti sveikatą.Ugdytiniai varžėsi keturiose rungtyse: plaukimo su lenta kojomis, laisvu stiliumi, estafetėje ir komandų kapitonų rungtyje. Komandinėje įskaitoje 1-ją vietą laimėjo Noreikiškių lopšelis-darželis ,,Ąžuolėlis“, 2-ją vietą Raudondvario lopšelis-darželis ,,Riešutėlis“, 3-ją vietą Raudondvario lopšelis-darželis, 4-ją vietą Rokų mokykla-darželis ir 5-ją vietą Garliavos lopšelis-darželis ,,Eglutė“. Visi varžytuvių  dalyviai  buvo apdovanoti medaliais, diplomais, varžybų partnerių dovanėlėmis.

https://www.raudondvarioriesutelis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Greitosios-kojytės.pdf

    

2019 m. gegežės mėnesį vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninės raiškos ugdymo projektas “Šeimų knyga”. Projekto organizatorė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Ivanavičiūtė kvietė visus prisijungti ir kautu sukurti knygą, kurioje mažieji ugdytiniai savo piešiniuose pavaizduotų savo šeimos narius, artimiausius žmones, mylimus gyvūnėlius, šiltą aplinką, kurioje jis jaučiasi saugus ir pripažintas. Taip pajaustų bendrystę ir tarpusavio ryšį ir pagarbą artimąjam. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

https://youtu.be/rt_qKcPpC2U

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą