Apie mus

FILOSOFIJA

Tik pats augdamas gali auginti.

MISIJA

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis “Riešutėlis” teikia kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Glaudžiai bendradarbiaudami su šeima, kvalifikuoti darbuotojai ugdo, stiprina vaiko sveikatą, padeda vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

VIZIJA

Lopšelis-darželis – patraukli, šiuolaikiška, efektyviai dirbanti, puoselėjanti savo kultūrą ir besimokanti ugdymo įstaiga.

VERTYBINĖS 

Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami pagarbos, sąžiningumo ir atsakomybės principais. Puoselėjamos vertybės: atvirumo, teisingumo, atsakomybės, lygių galimybių.

SVEIKATĄ STIPRINANTI ĮSTAIGA

Būdami Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) tinkle ir Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ nariais, ypatingą dėmesį telkiame sveikatos stiprinimui.

Lopšelyje-darželyje veikia baseinas. Tai didelis privalumas, suteikiant vaikams džiugią emocinę savijautą, grūdinimą, galimybę išmokti plaukti.

Plaukimas  stiprina vaikų sveikatą, skatina normalų augimą, didina organizmo atsparumą infekcinėms ligoms ir kitiems nepalankiems veiksniams, ugdo vaikų taisyklingą laikyseną, stiprina pėdos raumenis, padeda išvengti plokščiapėdystės, gerina širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo, kitų organizmo sistemų funkcinę veiklą.

Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos fondas programų konkurso būdu kiekvienais  metais  skelbia konkursus sveikatą stiprinančių mokyklų projektų  finansavimui. Gauta parama sudaro galimybę  stiprinti sveikatos materialinę bazę, telkti lopšelio-darželio ,,Riešutėlis” bendruomenę bendrai veiklai.

2019-2021 M. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Ugdymo sąlygų ir proceso kokybės gerinimas.

  1. Tikslas. Patobulinti ugdymo turinį papildant jį projektinės veiklos metodu ir atliepiant grupių ugdymo modelius bei gerinant ugdymo sąlygas.

Uždaviniai:

1.1.Taikyti projektinės veiklos metodą, leidžiantį plėtotis taikomiems ugdymo modeliams, integruojant Sveikatą Stiprinančią programą.

1.2. Gerinti ugdymo sąlygas, siekiant užtikrinti kokybišką materialinių išteklių panaudojimą ugdymo aplinkoje.

  1. Tikslas. Sutelkti visus vaiką ugdančius suaugusius, siekiant formuoti ir kurti iniciatyvią ir veiklią lopšelio-darželio bendruomenę.

Uždaviniai:

2.1. Skatinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą.

2.2. Pagerinti auklėtojų ir mokytojų padėjėjų kaip lygiaverčio komandos nario ugdymo procese bendradarbiavimą.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą