„Drugelių“ grupė

“Drugelių” grupė – priešmokyklinė grupė, kurioje vaikai žaidžia, mokosi, bendrauja ir tobulėja. Mes, grupės mokytojos, esame pasirengusios padėti vaikui pasiruošti mokyklai, siekiame, kad vaikus lydėtų sveikas aktyvumas, pažinimo džiaugsmas. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą. “Drugelių” grupėje taikome STEAM patirtinį ugdymą – tokiu metodu vaikų smalsumas skatinamas per praktinę veiklą (eksperimentus, bandymus ir tyrinėjimus). Stengiamasi palaikyti šiltus tarpusavio santykius bei teigiamas emocijas. Pripažįstame kiekvieno vaiko asmenybės, mąstymo, jausenos ir gyvenimiškos patirties unikalumą. Mes esame skirtingomis kryptimis besiskleidžiančių asmenybių bendruomenė. Grupėje įgyvendinama Priešmokyklinio ugdymo programa, tarptautinė programa „Zipio draugai“ ir kitos įstaigoje parengtos ir įgyvendinamos sveikatingumo, emocinio ugdymo programos. Plėtojant vaikų gebėjimus, nuostatas ir vertybes, suteikiant žinių, dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose, parodose, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su ugdymo įstaigos kitomis grupėmis. Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, logopedo pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas. Įgyvendinant patirtinį vaikų ugdymas(si) diegiam inovatyvius ugdymo būdus ir metodus, ugdomoji veikla organizuojama netradicinėse edukacinėse erdvėse, organizuojamos išvykos. Ugdomam procesui modernizuoti naudojamos šiuolaikinės technologijos (interaktyvi lenta, planšetės), taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, kurie skatina vaiką aktyviai įsitraukti į veiklą, kritiškai mąstyti. Siekiame glaudaus bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, švenčiame kalendorines šventes, puoselėjame grupės tradicijas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą